شماره پرسنلی :3001
نام و نام خانوادگی :رضا حسین پور
سمت :متخصص و مسئول گروه نصب و راه اندازی
وضعیت :مشغول به کار در مجموعه اوج رسان تبریز