شماره پرسنلی :3009
نام و نام خانوادگی :علیرضا عباسی امراله
سمت :متخصص و مسئول گروه نگهداری و پشتیبانی
وضعیت :مشغول به کار در مجموعه اوج رسان تبریز