شماره پرسنلی :3010
نام و نام خانوادگی :فرشید اسد پور
سمت :کارشناس و تکنسین واحد نگهداری و پشتیبانی
وضعیت :مشغول به کار در مجموعه اوج رسان تبریز