شماره پرسنلی :3011
نام و نام خانوادگی :سجاد عبدی یوزبند
سمت :کارشناس و تکنسین واحد نگهداری و پشتیبانی
وضعیت :مشغول به کار در مجموعه اوج رسان تبریز