شماره پرسنلی :3014
نام و نام خانوادگی :بهنام آژدن
سمت :کارشناس و مسئول گروه نصب و راه اندازی
وضعیت :مشغول به کار در مجموعه اوج رسان تبریز