شماره پرسنلی :3015
نام و نام خانوادگی :محمد حسین زاده
سمت :تکنسین واحد نصب و راه اندازی
وضعیت :مشغول به کار در مجموعه اوج رسان تبریز