شماره پرسنلی :3032
نام و نام خانوادگی :مهدی داودی متین
سمت :کارشناس و تکنسین واحد نصب و راه اندازی
وضعیت :مشغول به کار در مجموعه اوج رسان تبریز