شماره پرسنلی :3048
نام و نام خانوادگی :قربان پور اسمعیل
سمت :کارشناس و تکنسین واحد نصب و راه اندازی
وضعیت :مشغول به کار در مجموعه اوج رسان تبریز