شماره پرسنلی :3049
نام و نام خانوادگی :محمد حیدری جیقه
سمت : تکنسین واحد نصب و راه اندازی
وضعیت :مشغول به کار در مجموعه اوج رسان تبریز