شماره پرسنلی :3052
نام و نام خانوادگی :علی حسین پور
سمت :دستیار نصب و راه اندازی
وضعیت :مشغول به کار در مجموعه اوج رسان تبریز