شماره پرسنلی :3053
نام و نام خانوادگی :سجاد ولدقمی
سمت :تکنسین واحد نصب و راه اندازی
وضعیت :مشغول به کار در مجموعه اوج رسان تبریز