شماره پرسنلی :3054
نام و نام خانوادگی :یوسف پور کریم گوگجه سلطان
سمت :کارشناس و تکنسین واحد نگهداری و پشتیبانی
وضعیت :مشغول به کار در مجموعه اوج رسان تبریز