شماره پرسنلی :3055
نام و نام خانوادگی :ناصر امامی
سمت :تکنسین واحد نصب و راه اندازی
وضعیت :مشغول به کار در مجموعه اوج رسان تبریز