شماره پرسنلی :3056
نام و نام خانوادگی :محسن سبحانی عباس آباد
سمت :تکنسین واحد نصب و راه اندازی
وضعیت :مشغول به کار در مجموعه اوج رسان تبریز