شماره پرسنلی :3057
نام و نام خانوادگی :رحیم پور قنبر
سمت :دستیار نصب و راه اندازی
وضعیت :مشغول به کار در مجموعه اوج رسان تبریز