شماره پرسنلی :3059
نام و نام خانوادگی :حسین پور اکبر جیقه
سمت :تکنسین واحد نصب و راه اندازی
وضعیت :مشغول به کار در مجموعه اوج رسان تبریز