شماره پرسنلی :3060
نام و نام خانوادگی :سامان ممی زاده ارجمند
سمت :دستیار واحد نصب و راه اندازی
وضعیت :مشغول به کار در مجموعه اوج رسان تبریز