شماره پرسنلی :3077
نام و نام خانوادگی :داود محمدیان
سمت :دستیار واحد نصب و راه اندازی
وضعیت :مشغول به کار در مجموعه اوج رسان تبریز