شماره پرسنلی :3078
نام و نام خانوادگی :ابولفضل بالازاده جیقه
سمت :کارشناس و تکنسین واحد نصب و راه اندازی
وضعیت :مشغول به کار در مجموعه اوج رسان تبریز