شماره پرسنلی :3080
نام و نام خانوادگی :امیر حسین ولیلویی
سمت :دستیار واحد نصب و راه اندازی
وضعیت :مشغول به کار در مجموعه اوج رسان تبریز