شماره پرسنلی :3082
نام و نام خانوادگی :جلیل آقازاده
سمت : تکنسین واحد نگهداری و پشتیبانی
وضعیت :مشغول به کار در مجموعه اوج رسان تبریز