شماره پرسنلی :3083
نام و نام خانوادگی :عرفان محمدی
سمت :تکنسین واحد نگهداری و پشتیبانی
وضعیت :مشغول به کار در مجموعه اوج رسان تبریز