شماره پرسنلی :3084
نام و نام خانوادگی :مهدی جعفریان
سمت :دستیار واحد نصب و راه اندازی
وضعیت :مشغول به کار در مجموعه اوج رسان تبریز