شماره پرسنلی 9266
محمد زارعی
مدیر رسانه
مشغول به کار در مجموعه اوج رسان تبریز