اطلاعات پروژه

اورژانس بیمارستان امام رضا (ع)

سال اجرای پروژه: اردیبهشت ۱۳۹۸
فرآیند کار

شرح پروژه

پروژه اورژانس بیمارستان امام رضا (ع) واقع در شهر تبریز که شامل پنج دستگاه آسانسور کششی تمام اتوماتیک گیرلس سه و پنج توقف می باشد .