اطلاعات پروژه

مجتمع خوابگاهی دخترانه تلاش

سال اجرای پروژه: شهریور 1399
فرآیند کار

شرح پروژه

مجتمع خوابگاهی دخترانه تلاش واقع در شهر تبریز که شامل هشت دستگاه آسانسور تمام اتوماتیک گیرلس 5 توقف می باشد .